Od 2003 r. Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Roge prowadzi praktykę w zakresie szeroko pojętego prawa przedsiębiorców a także świadczy doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych w zakresie specjalizacji Kancelarii. Oferta usług prawniczych obejmuje swym zakresem:

 • prawo handlowe (prawo spółek)
 • prawo gospodarcze
 • prawo papierów wartościowych
 • prawo rzeczowe
 • spadki
 • ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
 • obrót nieruchomościami
 • umowy handlowe i odpowiedzialność kontraktową
 • prawo pracy
 • zamówienia publiczne
 • publiczne i prywatne prawo konkurencji
 • postępowania sądowe, arbitraż i windykacja należności

Usługi prawne dla Klientów świadczone są w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, w kontakcie telefonicznym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, biegłymi rewidentami, konsultantami ekonomicznymi, tłumaczami przysięgłymi z języka angielskiego i niemieckiego, biurem rachunkowym, prawnikami, aplikantami radcowskimi i studentami prawa.

Radca prawny

Założycielem Kancelarii jest Urszula Roge, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (Nr Łd-M-1210). Studia prawnicze ukończyła w 1998 r. z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha J. Katnera. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie konsultingowej jako doradca d/s prawnych w zespołach realizujących projekty w zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Od 2003 r. wykonuje zawód prowadząc indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Urszula Roge jest autorką komentarza on line do artykułów 528-550 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Podział Spółek) - System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H.BECK ( www.legalis.pl ). Komentarz do artykułów 528-550 1 Kodeksu Spółek Handlowych autorstwa Urszuli Roge ukazał się również w formie książkowej: Duże Komentarze Becka pod red. Z. Jary, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2017. Urszula Roge jest autorką artykułu na temat „Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej”, opublikowanego w miesięczniku PRAWO SPÓŁEK ( 4/2012) w ramach współpracy z wydawnictwem INFOR.

Specjalizacja

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Głównym obszarem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, zarówno prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą jak i spółkom prawa handlowego i spółkom cywilnym. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno dużych firm z branż: chemicznej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, ubezpieczeniowej, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy pomoc prawną w prowadzeniu działalności od jej rozpoczęcia do zakończenia. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Przeprowadzamy analizy prawne (due diligence) podmiotów gospodarczych mające na celu ocenę ryzyk i zagrożeń prawnych w związku z planowaną transakcją kapitałową.

Prawo rzeczowe, nieruchomości

Więcej

Umowy w obrocie gospodarczym

Więcej

Postępowania sądowe i administracyjne

Więcej

Prawo zamówień publicznych

Więcej

Prawo spółek

Więcej

Prawo pracy

Więcej

Prawo ubezpieczeń

Więcej

Prawo konkurencji

Więcej

Szkolenia

Kancelaria posiada doświadczenia w realizowaniu szkoleń na zlecenie podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa ubezpieczeń majątkowych.

RODO

Radca Prawny Urszula Roge, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Roge” z siedzibą w Łodzi, 93-278 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok.705 (dalej: Administrator) jako administrator danych osobowych, informuje, że przetwarza dane osobowe, powierzone jej w związku z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie pomocy prawnej. Kontakt z Kancelarią jest możliwy w następujący sposób:

 • listownie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Urszuli Roge, 93-278 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok.705
 • przez e-mail: sekretariat.radcy@roge.pl
 • telefonicznie: 42 683-33-35

Dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. realizowania czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług prawnych
 2. wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb oraz zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Administratora

Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zawartej umowy. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi przetwarzającemu dane na polecenie Administratora w związku z obsługą księgowo-finansową. Dane Klienta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłużej jednak niż jest to konieczne, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów oraz dochodzenia roszczeń. Klient ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych: prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on dane osobowe Klienta, prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także dostępu do następujących informacji:
  1. o celach przetwarzania danych osobowych,
  2. o kategoriach danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora,
  3. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub zamierza ujawnić dane osobowe,
  4. o możliwości skorzystania przez Klienta z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu, w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
  5. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. sprostowania danych osobowych: prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. usunięcia danych osobowych: prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych Klienta. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe Klienta, pod warunkiem, że spełniona została jedna z poniższych przesłanek:
  1. dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  2. cofnięta została zgoda, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy przetwarzania,
  3. dane osobowe Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem
  4. dane osobowe Klienta muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
 4. zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
 5. złożenia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania innemu administratorowi.

Kontakt